pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

Elektrownia Turówwww.elturow.bot.pl

Elektrownia Turów – jeden z Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – usytuowana jest w Kotlinie Żytawskiej u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Głównym zadaniem Elektrowni od powstania w 1962 roku jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz współwytwarzanej energii cieplnej. Elektrownia Turów od lat jest liderem wśród przedsiębiorstw energetycznych. Świadczą o tym liczne certyfikaty, wyróżnienia, tytuły i nagrody. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można nagrodę przyznaną w konkursie Ministra Środowiska za wkład w ochronę środowiska naturalnego – Lider Polskiej Ekologii, wpis na Białą Listę skupiającą rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorców, czy Medal Europejski przyznany dwukrotnie przez Business Centre Club za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. W 2005 r. Elektrownia Turów, jako pierwsza w branży energetycznej, a czwarta w Polsce, dołączyła do elitarnego grona firm mogących się poszczycić akredytowanym certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ZSZ-ISO. Nasz zakład jest zarówno rzetelnym partnerem biznesowym, jak i pracodawcą cieszącym się zaufaniem i prestiżem. Firma z jednej strony utrzymuje prężny rozwój gospodarczy, a z drugiej dba o ochronę środowiska i zadowolenie lokalnej społeczności, czyli postępuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Od wielu już lat Elektrownia Turów współpracuje z licznymi uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Wrocławską, której absolwentami jest wielu naszych pracowników. Kadra firmy podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w oparciu o skierowania na studia zaoczne, podyplomowe czy doktoranckie. Dzięki zaangażowaniu w edukację, Elektrownia umożliwia studentom uczelni o profilach technicznych czy ekonomicznych odbywanie praktyk studenckich i zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonującymi w energetyce. Potencjalna korzyść dla Elektrowni to możliwość naboru i uzupełniania kadry dla przedsiębiorstwa spośród grona najlepszych studentów, posiadających już obszerne przygotowanie teoretyczne. Współpraca z uczelniami to także wspomaganie studentów ostatnich lat studiów przy pisaniu prac dyplomowych, inżynierskich, licencjackich czy magisterskich. Studenci ci mogą korzystać z wiedzy branżowych specjalistów oraz mają wgląd w realne rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w Elektrowni.

Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest jednym z kluczowych założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jedna z technologii to współspalanie biomasy w kotłach energetycznych i ciepłowniczych. W 2009 roku taką instalację uruchomiono w kotłach bloków 5 i 6 Elektrowni. Jest to postępowanie wynikające z porozumienia państw członkowskich UE wymuszające realizację pakietu klimatyczno – energetycznego 3x20. Pakiet ten określa, że do 2020 roku nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii - także o 20 proc. Aby sprostać tym wymaganiom Elektrownia Turów uwzględnia w swoich planach szereg inwestycji, a największą z nich jest budowa bloku 11, na miejsce bloków 8,9 i 10. Na obecnym etapie prac moc tego bloku została określona na 460 MW. Niezwykle ważne jest to, że nowy blok będzie się charakteryzował znacznie wyższą sprawnością wytwarzania, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych światowych rozwiązań technologicznych, co sprawi, że zasoby paliwa będą wykorzystywane z najlepszą możliwą w tym przypadku do osiągnięcia efektywnością. Ponadto emisja dwutlenku węgla z Elektrowni Turów zmniejszy się średniorocznie o około 1,5 mln ton, co stanowi znaczny spadek w odniesieniu do emisji CO2 z lat ubiegłych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia

tel. +48 75 773 49 00
fax +48 75 773 40 02
www.elturow.bot.pl
elektrownia.turow@elturow.bot.pl

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr