pwr pwr
pwr pwr
pwr

100-lecie Uczelni Technicznych

PGE Elektrownia Bełchatów SAwww.elb.pl

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE PGE ELEKTROWNI BEŁCHATÓW S.A.

Zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie może stanowić Elektrownia Bełchatów dla środowiska naturalnego, od początku jej istnienia podejmowane były działania mające na celu zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko.
System ochrony środowiska w elektrowni obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami wodnymi, gospodarkę odpadami oraz ochronę przed hałasem.
Każdy z kotłów Elektrowni Bełchatów od samego początku eksploatacji wyposażony jest w elektrofiltr, którego zadaniem jest zatrzymanie pyłów występujących w spalinach. Skuteczność odpylania elektrofiltrów wynosi 99,6%.
Kolejnym działaniem proekologicznym była eliminacja tlenków siarki emitowanych do atmosfery. Pierwsze instalacje odsiarczania spalin w Polsce zainstalowane zostały właśnie w Bełchatowie już 13 lat temu. W 2007 r. przekazano do eksploatacji dziewiątą i dziesiątą z kolei instalację odsiarczania. Obecnie trwają przygotowania do budowy kolejnych instalacji dla bloków 1 i 2. Skuteczność odsiarczania spalin naszych IOS-ach wynosi powyżej 95 %.
Przeprowadzenie w ostatnich latach modernizacji bloków pozwoliło na podniesienie ich mocy bez konieczności spalania dodatkowych ilości węgla. W 2007 r. dokonano kompleksowej modernizacji bloku nr 3, mającej na celu również ograniczenie emisji tlenków azotu. W chwili obecnej zakończono podobną modernizację na bloku nr 4. Do 2016 r. zmodernizowane zostanie 10 bloków energetycznych, a dwa najstarsze (1 i 2), zastąpi budowana obecnie, najnowocześniejsza w Europie jednostka wytwórcza o mocy 858 MW. Spowoduje to wyraźne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Nie bez znaczenia w kwestii ochrony środowiska jest również fakt, że Elektrownia Bełchatów przejęła proces ogrzewania miasta Bełchatowa. Pozwoliło to na likwidację ciepłowni miejskiej, stanowiącej poważne źródło emisji pyłu, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu.
Elektrownia Bełchatów uczestniczyła aktywnie w budowie farmy wiatrowej na Górze Kamieńsk, składającej się z 15 generatorów wiatrowych o mocy 2 MW każdy.
Za swoje osiągnięcia na niwie działalności proekologicznej Elektrownia Bełchatów była wielokrotnie wyróżniana przez instytucje zajmujące się w szerokim pojęciu ekologią. Uhonorowana została m.in. wyróżnieniem „Panteon Polskiej Ekologii”, „Przyjaźni Środowisku” oraz tytułem „Lidera Polskiej Ekologii”.

Organizator

Sekretariat obchodów

Barbara Kamińska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A1, pok. 130
tel. +48 71 320 41 31
email Barbara.Kaminska@pwr.wroc.pl

Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy brązowi

Partnerzy

Patroni medialni

pwr